Takmičarski radovi iz informatike i računarstva

Postavite komentar

Osnovna škola „Rade Dodić“ Milutovac

Učenik: Đorđe Đoorđević
Razred: VII
Kategorija: Multimedijalne prezentacije
Tema: Kako koristimo računar i Internet

Ovde možete preuzeti rad Kako koristimo računar i Internet

Učenik: Aleksandra Tomić
Razred: VII
Kategorija: Multimedijalne prezentacije
Tema: Kako štedimo energiju

Ovde možete preuzeti rad Kako stedimo energiju

Advertisements

Informatika i računarstvo za 8. razred

Postavite komentar

Cilj i zadaci

Opšti cilj nastave informatike i računarstva jeste da se učenici osposobe za korišćenje računara i steknu veštine u primeni računara u svakodnevnom životu.

Ostali ciljevi i zadaci nastave informatike i računarstva su:

–          upoznavanje osnovnih pojmova iz informatike i računarstva;

–          razvijanje interesovanja za primenu računara u svakodnevnom životu i radu;

–          osposobljavanje za rad na računaru;

–          podsticanje kreativnog rada na računaru.

Operativni zadaci

–          upoznavanje učenika sa primenom računara u oblasti tabelarnih proračuna i izradi grafikona;

–          upoznavanje učenika sa fazama izrade problemskih zadataka na računaru;

–          upoznavanje učenika sa osnovama jezika za izradu jednostavnih prezentacija na mreži;

–          upoznavanje učenika sa mogućnostima specijalizovanih programa za izradu prezentacija na mreži;

–          osposobljavanje učenika za samostalnu izradu projekta primenom računarskih tehnologija.

Ovde možete preuzeti godišnji plan rada za 8. razred

Ovde možete preuzeti operativni plan rada za 8. razred

Nastavne teme koje se obrađuju u 8. razredu:

 • Tabelarni proračuni (10 časova)
 • Izborni moduli (10 časova)
 • Izrada samostalnog projekta (14 časova)

 

Informatika i računarstvo za 6. razred

Postavite komentar

Cilj i zadaci

Cilj obrazovno-vaspitnog rada izbornog programa je da se učenici osposobe za korišćenje računara.

Zadaci obrazovno-vaspitnog rada:

– upoznavanje osnovnih pojmova iz informatike i računarstva;

– razvijanje interesovanja za primenu računara u svakodnevnom životu i radu;

– podsticanje kreativnog rada sa računarom;

– osposobljavanje za rad na računaru.

Operativni zadaci:

– upoznavanje učenika sa radom sa tabelama u programu za obradu teksta;

– upoznavanje učenika sa primenom računara u oblasti informacija i komunikacija;

– upoznavanje učenika sa osnovnim elementima programa za grafiku i animaciju;

– upoznavanje učenika sa osnovnim elementima programiranja;

– upoznavanje učenika sa različitim obrazovnim softverima.

Ovde možete preuzeti godišnji plan rada za 6. razred

Ovde možete preuzeti operativni plan rada za 6. razred

Ovde možete preuzeti očekivane ishode na kraju 6. razreda

Teme koje se izručavaju u 6. razredu:

 • Rad sa tekstom (10 časova)
 • Internet (4 časa)
 • Grafika (10 časova)
 • Animacija (4 časa)
 • Izborni moduli (9 časova)

Informatika i računarstvo za 7. razred

Postavite komentar

Cilj i zadaci

Cilj nastave informatike i računarstva jeste da se osigura da svi učenici steknu bazičnu jezičku i informatičku pismenost i da napreduju ka realizaciji odgovarajućih Standarda obrazovnih postignuća, da se osposobe da rešavaju probleme i zadatke u novim i nepoznatim situacijama, da izraze i obrazlože svoje mišljenje i diskutuju sa drugima, razviju motivisanost za učenje i zainteresovanost za predmetne sadržaje, kao i da se učenici osposobe za korišćenje računara i steknu veštine u primeni računara u svakodnevnom životu.

Zadaci nastave informatike i računarstva su:

stvaranje raznovrsnih mogućnosti  da kroz različite sadržaje i oblike rada tokom nastave informatike i računarstva svrha, ciljevi i zadaci obrazovanja, kao i ciljevi nastave informatike i računarstva budu u punoj meri realizovani

–  upoznavanje osnovnih pojmova iz informatike i računarstva;

–  razvijanje interesovanja za primenu računara u svakodnevnom životu i radu;

–  podsticanje kreativnog rada sa računarom;

–  osposobljavanje za rad na računaru.

 Operativni zadaci

Učenici treba da se:

–  osposobe za primenu računara u oblasti informacija i  komunikacija;

–  upoznaju sa opasnostima na Internetu i načinima zaštite od njih;

–  upoznaju sa osnovama programa za snimanje i obradu zvuka;

–  upoznaju sa osnovama programa za snimanje i obradu video zapisa;

–  osposobe za izradu  multimedijalnih prezentacija;

–  osposobe za pisanje jednostavnih programa;

–  upoznaju sa osnovama programa za crtanje i grafički dizajn;

–  upoznaju sa  obrazovnim softvere.

Ovde možete preuzeti   godišni plan nastavnog rada za 7. razred

Ovde možete preuzeti operativni plan rada za 7. razred

Ovde možete preuzeti očekivane ishode na kraju 7. razreda

Nastavne oblasti koje se izučavaju u 7. razredu su:

 • Internet (6 časova)
 • Obrada zvuka (4 časa)
 • Obrada video zapisa (6 časova)
 • Izrada prezentacija (10 časova)
 • Izborni moduli (10 časova)

Informatika i računarstvo za 5. razred

Postavite komentar

Cilj i zadaci

Cilj obrazovno-vaspitnog rada izbornog predmeta je da se učenici osposobe za samostalno korišćenje računara.

Zadaci obrazovno-vaspitnog rada:

-upoznavanje učenika sa primenom računara u različitim oblastima ljudske delatnosti;

-razvijanje interesovanja za primenu računara u svakodnevnom životu i radu;

-podsticanje kreativnog rada na računaru;

-osposobljavanje za rad na računaru.

Operativni zadaci:

-upoznavanje učenika sa grafičkim radnim okruženjem operativnog sistema;

-upoznavanje učenika sa organizacijom diskova, datoteka i direktorijuma;

-upoznavanje učenika sa podešavanjem okoline za rad na srpskom jeziku;

-upoznavanje učenika sa instalacijom dodatnih uređaja i programa;

-upoznavanje učenika sa radom u programu za obradu teksta;

-upoznavanje učenika sa osnovnim programima za rad u multimediji;

-osposobljavanje učenika za samostalno korišćenje računarskih programa.

Nastavne teme koje se izučavaju u 5. razredu su:

 • Operativni sistem (14 časova)
 • Rad sa tekstom (14 časova)
 • Uvod u multimedij (8 čaosva)

Ovde možete preuzeti  godišnji plan rada za 5.razred

Ovde možete preuzeti operativni plan rada za 5.razred

Ovde možete preuzeti očekivane ishode na kraju 5. razreda

Nastava informatike i računarstva u osnovnoj školi

Komentari su isključeni na Nastava informatike i računarstva u osnovnoj školi

Dobro došli nastavnici i učenici,

nadam se da ću ispuniti vaša očekivanja i da će sadržaji ovog bloga mnogima koristiti kako u nastavi tako i u vannasatavnim aktivnostima.
      → Na blogu možete naći:

 • teme koje se obraćuju u okviru predmeta informatika i računastvo u osnovnoj školi
 • primere praktičnih vežbi sa časova informatike i računarstva
 • radove učenika
 • multimedijalne prezentacije učenika
 • nastavne planove iz informatike i računarstva za osnovnu školu
 • novosti i zanimljivosti iz oblasti informatike i računarstva
 • kao i mnoge druge aktuelnosti vezane za našu školu.

Učenici, kao i nastavnici moći će preko ovog bloga:

 •  da pronađu mnoge zanimljive sadržaje vezane za nastavu informatike,
 • informisaće se o aktuelnim dešavanjima iz ove oblasti,
 • moći će da pogledaju najbolje učeničke radove,
 • kao i da daju sugestije za uređenje ovog bloga kako bi sadržaji bili zanimljiviji i orginalniji.